สบส.ปลุกจิตสำนึกรักแผ่นดินไทยและความเป็นชาติไทย

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายดังกล่าว นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ การปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรของกรม สบส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรักแผ่นดินไทยและความเป็นชาติไทย ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่รับใช้ประชาชนและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆนี้