#พด._เขต 4 #เร่งผลิตสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 #และแจกจ่าย_ลุยพื้นที่น้ำเน่าเหม็น 7 จังหวัดอีสานตอนล่าง

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สั่งการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 จังหวัด ในสังกัด เร่งผลิต และแจกจ่ายสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น ที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชน พี่น้องเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หลังน้ำลด ซึ่งมีปัญหาน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งลงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย เพื่อช่วยฟื้นฟู ดูแล หลังน้ำลด สนอง “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ ดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย ดังนี้ 1) สำรวจ ความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย 2) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการ เพื่อให้คำแนะนำ การฟื้นฟู ดูแลด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ฟื้นฟูผลผลิตให้คืนสู่ภาวะปกติ 3) เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและชุมชุม 4) สนับสนุนปรับปรุงบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสีย เพื่อยับยั้งความเสียหายของผลผลิต 5) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช กล้าพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ให้แก่เกษตรกร เพื่อผลิตอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน 6) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน 7) ช่วยเหลือ ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมามีอาชีพได้ตามปกติ 8) สำรวจ ซ่อม สร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านงานอาคาร เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่

โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ สพด.อุบลราชธานี สพด.ร้อยเอ็ด สพด.ศรีสะเกษ สพด.นครพนม สพด.ยโสธร สพด.อำนาจเจริญ และ สพด.มุกดาหาร ร่วมแรง ร่วมใจ เร่งผลิต และแจกจ่ายสารบำบัดน้ำเสีย ที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ให้กับพี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ จากพายุโซนร้อน ระดับ 3 โพดุล และ คาจิกิ ถล่มหลายพื้นที่ ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรกลายเป็นทะเล ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 – 4 กันยายน 2562 และหลังจากนั้นยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำหนุน ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน

หลังจากอุทกภัย ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นหลังน้ำลด ซึ่งเป็นมลพิษต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวนมาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และหน่วยงานในสังกัดจึงเร่งฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือ ในส่วนของการปรับปรุงบำรุงดิน และการบำบัดน้ำเน่าเสีย เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้พื้นที่ชุมชน อยู่อาศัย กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ได้โดยเร็ว ดังนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และหน่วยงานในสังกัด จึงเร่งช่วยเหลือทุกพื้นที่ให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีประชาชน พี่น้องเกษตรกร ผู้สนใจ เข้ามาขอรับบริการสนับสนุน สารบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หลังจากน้ำเริ่มลด ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จึงกระทั่งปัจจุบัน

 

ภาพ : สพข.4 และ สพด.ในสังกัด #สพข_4

รายงาน : พัชนี  เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ #สพข_4