รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน เตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก ณ จุดก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับพื้นที่อำเภอบางสะพาน มีความลาดชันบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและเป็นที่ราบสลับที่ดอนบริเวณพื้นที่ตอนล่าง เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักและต่อเนื่องหลายวันในช่วงฤดูฝน น้ำจะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างก่อนไหลออกสู่ทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองบางสะพาน ที่ได้รับผลกระทบมาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาวอำเภอบางสะพานเป็นมูลค่ามหาศาล

กรมชลประทานได้มีการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมการจัดการระบบลุ่มน้ำ โดยการปรับปรุงขุดคลองและขุดขยายคลองบางสะพาน คลองผันน้ำฝั่งขวา(คลองปัตตามัง-เขามาร้อง) คลองผันน้ำฝั่งซ้าย(คลองแม่รำพึง) เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำอีกด้วย

และเมื่อคลองผันน้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ.2563 – 2564) แล้วเสร็จ จะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 5,000 ไร่ ช่วยการระบายน้ำได้ 1,025 ลบ.ม./วินาที และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 30.82 ล้าน ลบ.ม. ช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนให้ลดลง โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 1,640 ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ พื้นที่อำเภอบางสะพาน ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลร่อนทอง และตำบลแม่รำพึง เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชน

……………………………………………..