กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิดหลักการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงฯ (นางไพรวรรณ พลวัน) และผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างกว้างขวาง และเพื่อติดตามการขับเคลื่อน พร้อมทั้งการขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค พร้อมจะขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยร่วมจัดบูธภายในโซนที่ ๗ เกี่ยวกับโซนองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม และภายในงานยังมีกิจกรรม การแสดงอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมกลางแจ้ง การแสดงของเยาวชน อาทิ กลุ่มดนตรี AGC, ศิลปะร่วมสมัย (RAB) โปงลาง/หนังตะลุง/มโนราห์ และดนตรีโฟล์คซอง