พส. ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอนันต์ ดนตรี นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร (อพม.กทม.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมงาน

นางจินตนา กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครือข่ายในการทำงานด้านสังคมที่สำคัญของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเกิดปัญหาสังคมหรือภัยพิบัติต่างๆ อพม. จะร่วมเป็นกลไกของกระทรวง พม. ในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยร่วมมือกันช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้เกิดปกติสุขในสังคมขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทาง อพม.กทม. ทั้ง 50 เขตของ กทม. และภาคประชาสังคม  จึงได้ร่วมรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ อพม. กทม. ทั้ง 50 เขต และภาคประชาสังคม จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ อพม. ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ

“ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับ อพม. อาทิ การเตรียมความพร้อม ติดตาม และเฝ้าระวัง พร้อมทั้งประสานเครือข่าย อพม. แจ้งเหตุ บรรเทาทุกข์ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ อพม. เพื่อสำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า อีกทั้งร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย (หลังการเกิดภัย) ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป” นางจินตนา กล่าวในตอนท้าย

…………………………………….