กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายทศพล ทังสุบุตร) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation Agreement) กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อร่วมมือกันด้านวิชาการและเทคนิคของประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พบปะหารือกับนายฟรานซิส เกอรรี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และได้ร่วมลงนามในความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation Agreement) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งความร่วมมือด้านวิชาการกับ WIPO นี้จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนพัฒนาประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง WIPO ได้เลือกจัดทำกับประเทศไทยเป็นประเทศแรก โดยจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีความก้าวหน้าและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเตรียมการเข้าเป็นภาคีความตกลงต่างๆ ของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นายทศพล ทังสุบุตร ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศเพื่อสนับสนุนหลักการและประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมในระดับระหว่างประเทศ และการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้วตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

———————————————-