ศูนย์สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ประเภทหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยการเสนอชื่อจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์  พิชญกานต์ ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ประเภทหน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยรับมอบจากคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี โดยมีจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี และภายในงานมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 ประเภท 100 รางวัล ได้แก่ 1) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำนวน 23 รางวัล 2) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท หน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 46 รางวัล 3)โล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม. จำนวน 27 รางวัล และ 4) โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ประเภท ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จำนวน 4 รางวัล

การนี้ ศูนย์ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมแสดงการสาธิตและสอนการทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ ให้กับผู้ร่วมงานที่มีความสนใจในบูธ (สค.) ร่วมกับ บูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าทอผัน By พม.

………………………………………..