พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” และเกียรติบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” และเกียรติบัตร แก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องมีสิทธิได้รับและประดับเครื่องหมาย “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงคุณงามความดีที่กระทำไว้ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาแล้วว่า กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

……………………………………………….