17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดงานครบรอบ 17 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแต่การรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของ การผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำเอานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการให้บริการด้านช่าง โดยมีผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้
ภารกิจด้านการผังเมือง

– การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ครบทั้ง 73 จังหวัด ในปี 2560 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องจากมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้ว)
– โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ กรมฯ ได้จัดทำแผนดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และนำผังดังกล่าวมาเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการบรรเทาอุทกภัย
– การประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ทำให้ผังเมืองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจัดระบบระเบียบดีขึ้น ส่งผลให้บูรณาการร่วมกันได้ดีขึ้นทุกภาคส่วน
– การวางผังพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง และกิจการสาธารณูปโภค ให้มีทิศทางที่เป็นระบบและมีระเบียบ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง
– โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยอมรับ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

– โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ และเขื่อนชายแดน เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน วัด โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค รวมถึง การสูญเสียดินแดน
– โครงการพัฒนาตามผังเมือง เป็นการต่อยอดงานผังเมืองมาเป็นโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่ สะดวกสบาย ปลอดภัย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของชุมชน สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน โครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี
– โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยกรมฯ ได้ใช้ผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมรุนแรง และเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม อาคารระบายน้ำ และการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง
– โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน แก้ปัญหาที่ดินตาบอด ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ ใน 43 จังหวัด และได้แจกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16 โครงการ

ภารกิจด้านอาคาร
– ดำเนินการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร และโครงการสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี จำนวนประมาณ 500 อาคาร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคาร
– เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท จะทำให้โรงแรมประเภทที่ 1 (มีห้องพักอย่างเดียวไม่เกิน 50 ห้อง) และโรงแรมประเภทที่ 2 (มีบริการห้องพักอย่างเดียวเกิน 50 ห้อง หรือมีบริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหาร) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ที่สร้างก่อนปี 2559 และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวง “เรื่องกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้การผ่อนผันตาม ม.44 ในเรื่องนี้ จะมีผลบังคับใช้ไปถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ภารกิจด้านการบริการด้านช่าง
กรมฯ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำด้านช่าง งานก่อสร้างพลับพลาพิธี และให้บริการศูนย์ทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน อีกภารกิจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ในแหล่งน้ำสาธารณะที่ประสบปัญหาผักตบชวาหนาแน่น ปัจจุบันกรมฯ มีแบคโฮบนโป๊ะ 5 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ250 ตัน/วัน เรือสายพานลำเลียง ขนาดใหญ่ 25 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 120 ตัน/วัน และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็ก 10 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 25 ตัน/วัน รวม 40 ลำ พร้อมบุคลากรที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และการดำเนินโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ตั้งแต่ปี 2559 โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้าน สามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที ซึ่งปี 2562 จัดทำ “แบบบ้านอารยสถาปัตย์” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุหรือบุคคลซึ่งมีข้อจำกัด ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและ “แบบบ้านสำเร็จรูป” เพื่อแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้ มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยธรรมชาติ

“กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเข้าสู่ปีที่ 18 ในฐานะหน่วยงานองค์กรหลักของประเทศด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป”