สนค. ดันอุตสาหกรรมอาหารไทย สู่ยุค Industry 4.0

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของ บมจ.  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)”

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้ร่วมกับ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-Curve) นอกจากนี้ยังจะได้จัดทำแนวทางบูรณาการข้อมูลในระดับรายสถานประกอบการของไทยอีกด้วย โดย สนค. เล็งเห็นความสำคัญว่าสถานประกอบการถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและบริการ ซึ่งขณะนี้ฐานข้อมูลระดับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีการจัดเก็บแบบแยกส่วนและขาดการเชื่อมโยงที่เป็นระบบ  ทำให้การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและกำหนดมาตรการในด้านต่างๆ ขาดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน จะทำให้การวิเคราะห์เศรษฐกิจในมิติต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้อง สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อสถานการณ์อีกด้วย

โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนมากกว่า 4 แสนราย สร้างมูลค่ายอดขายสูงกว่า 33 ล้านล้านบาทต่อปี (หรือประมาณ 2.5 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) และมีการจ้างงานสูงกว่า 10 ล้านคน ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน CPF ครั้งนี้ทำให้รับทราบโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในมิติที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะไก่แช่แข็งและแปรรูป และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกและภาคเศรษฐกิจของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกถึงปีละประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากไก่ไทยมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และเอเชีย สำหรับตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ คือ ตะวันออกกลางและแอฟริกาบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นโรงงานแปรรูปไก่ที่ทันสมัยที่สุดในโลก และมีมาตรฐานโรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้าในแต่ละประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก (Kitchen of the World)” จึงมุ่งเน้นการพลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) และการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคม (Sustainability) โดยนำระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลของสินค้าได้ตั้งแต่ในระดับต้นน้ำ ตลอดจน ตลอดจนตั้งเป้าหมายเป็นองค์กร Zero Food Waste ในอนาคตอันใกล้

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์