กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี (“ก้าวย่างสำคัญ ก้าวทันยุคดิจิทัล”)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี ใช้ชื่องานว่า “ก้าวย่างสำคัญ  ก้าวทันยุคดิจิทัล” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธาน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานพิธีสงฆ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ปาปะทา,นายจงคล้าย วรพงศธร,นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา ตัวแทนทายาทวีรชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหารจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนผู้รับรางวัลต่างๆเข้าร่วมงาน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม กริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานครฯ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี “ก้าวย่างสำคัญ ก้าวทันยุคดิจิทัล” ว่า งานวันนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งรำลึกถึงวีรชนชาวป่าไม้ ที่ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯสู่สาธารณะ ตลอดจนแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯมาโดยตลอด ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569” พื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ประกาศจัดตั้งแล้ว 133 แห่ง ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่กว่า 39 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.38 ของพื้นที่ประเทศ

สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี “ก้าวย่างสำคัญ ก้าวทันยุคดิจิทัล” นั้น มีการจัดนิทรรศการที่ผสมผสานการใช้ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานของสำนักต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานเด่น เช่น

 1. สำนักสนองงานพระราชดำริ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนพระปฐมบรมราชโองการการสืบสาน รักษา ต่อยอด 2) การบูรณาการการดำเนินการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อย่างเป็นรูปธรรม 3) โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ 1) 57 ปี อุทยานแห่งชาติ 2) การฟื้นฟูอ่าวมาหยา 3) SMART NATIONAL PARKS 4) กำหนด CC ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 1. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้แก่ 1) (Smart Protect) 2) อากาศยานไร้คนขับเพื่อป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
 2. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้แก่ 1) Botany on mobile “เรียนรู้พรรณไม้ผ่านอุปกรณ์พกพา”
 3. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ 1) นิเวศวิทยาและการจัดการป่าในประเทศไทย 2) การสำรวจติดตามประชากรเสือโคร่ง 3) การศึกษาเส้นทางการอพยพของนกโดยการติดเครื่องหมายติดตามตัวสัตว์
 4. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ 1) การจัดการที่ดินป่าอนุรักษ์เพื่อให้คนไทยมีความสุข 2) Digatal Forest Area
 5. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้แก่ การตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่า โดยใช้ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ
 6. กองการต่างประเทศ ได้แก่ 1) การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวน ชีวมณฑลแห่งใหม่ของประเทศไทย
 7. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้แก่ 1) ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายของประเทศไทย 2) การแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 8. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrot)
 9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 1) DNP Digital Transformation 2) ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (Forms) 3) หนูแดง ผู้ช่วยอัจฉริยะ

ขณะที่งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.มีพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พิธีบูชาท้าวมหาพรหม พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชา-  นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม อาคารกริต สามะพุทธิ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานพิธีสงฆ์ พิธีสดุดีและวางพวงมาลาวีรชนป่าไม้ พิธีมอบโล่รางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น “การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สสอ.บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ได้แก่ กลุ่มปลูกกาแฟบ้านห้วยขวาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ส่วนในช่วงเวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้เกียรติมอบโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2562 อีกด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช