ประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย เช่น รับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านทาง เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยกรอกข้อมูลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และล่าสุดได้รับสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 เพียงผู้สมัครที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน