อาชีวะจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการบูรณาการหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน และเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร.ประชาคม เปิดเผยว่า “จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี เพื่อผลิตคนดีออกสู่สังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” โดยการพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การบูรณาการหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน รวมถึงมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 ดร.ประชาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญเร่งด่วนระดับชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสประเมินความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผยผลการประเมิน ต่อสาธารณชน เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผลจากการอบรมฯ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดแนวทางและวิธีดำเนินการของสถานศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานมีการขยายผลสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการประเมิน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ สอศ. ได้อีกด้วย

การอบรมสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัดในครั้งนี้ นับว่าเป็นปีแรกที่ได้ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษา และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่งทั่วประเทศ ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดำเนินงาน รวม 180 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐจากสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในระดับสูงสุดอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้าย

……………………………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. /  2 ตุลาคม 2562