กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตเป็นยา เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถผลิตในประเทศได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยา เผยตั้งแต่เดือนตุลาคมจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจกัญชา ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดตัวศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ให้เป็นไปตามนโยบาย “กัญชาเสรีทางการแพทย์” ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำให้เกิดการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมวิชาการเกษตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้ครบทุกด้าน ทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ การศึกษาสายพันธุ์ โดยเทคนิคทางพันธุกรรม การทดสอบทางพิษวิทยาและทางคลินิก รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการร่วมมือทำงานในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน ผลงานชิ้นแรกที่แล้วเสร็จ คือ คู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ที่กำลังจะเผยแพร่สู่สาธารณะและที่กำลังจะแล้วเสร็จ คือ มาตรฐานการตรวจหาปริมาณสารสำคัญทั้งในวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถผลิตในประเทศได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยา และพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง เพื่อนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

“นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ” นายแพทย์โอภาส กล่าว

*****************************   1 ตุลาคม 2562