รมช.สาธิต มอบนโยบายให้ความสำคัญ อสม. เป็นกองทัพภาคประชาชนระบบสุขภาพของประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบายให้ความสำคัญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชน จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนกลาง และประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับกับผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 และศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 5 ศูนย์ และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากวิสัยทัศน์ของกรมที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม เมื่อประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเอง จะทำให้ประชาชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการต่อเนื่องใน 4 เรื่อง คือ 1.การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม. 4.0 ซึ่งจะครบ 1 ล้าน 4 หมื่นคนในปี 2563 และเพิ่มศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านดิจิตัล ที่สำคัญคือการเป็นจิตอาสาดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อเป็นกองทัพภาคประชาชนระบบสุขภาพของประเทศ โดยจะดูแลเร่งรัดการจัดตั้งกองทุน เป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ อสม. เช่น กองทุนฌาปนกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  2.การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ขอให้เป็นไปตามระยะเวลา และส่งสัญญาณเตือนเมื่อเห็นว่าอาจล่าช้า 3.การยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนผ่านมาตรฐานเจซีไอแล้ว 70 แห่งมากที่สุดในอาเซียน การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (UCEP) ให้สามารถอุทธรณ์ได้ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และ4.การสร้างความรอบรู้ดานสุขภาพให้ประชาชนในการดูแลจัดการสุขภาพของตนเอง

“ผมมีวิสัยทัศน์การบริหารงาน 3 ข้อ คือ ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้ มีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ตัดสินใจด้วยดุลยพินิจ รวดเร็ว และมีการสื่อสารที่ครบถ้วน ทั้งสื่อหลัก สื่อรอง สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล อยากฝากเป็นข้อคิดให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งทุกวันนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ต้องทำงานและประชาสัมพันธ์ให้ถึงประชาชน จะประสบความสำเร็จ”

สำหรับในปี 2563 จะเร่งรัดการดำเนินงานใน 5 เรื่อง คือ 1.โครงการพระราชดำริพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 แห่ง ดูแลสุขภาพนักเรียนและประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 2.ด้านสุขภาพภาคประชาชน ระบบสุขภาพปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพบริการ พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การยื่นขออนุญาตและขึ้นทะเบียนออนไลน์ 4.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กำหนดมาตรฐานการออกแบบอาหารและสภาพแวดล้อม มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และ 5.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรดิจิตัล