จังหวัดสระบุรี นำร่อง 4 โรงพยาบาล รับยาใกล้บ้าน

จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนโครงการลดความแออัด ให้ประชาชนรับยาใกล้บ้าน เพิ่มความสะดวก นำร่อง 4 โรงพยาบาล 22 ร้านขายยา เน้นผู้ป่วย 4 โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช

วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล ร้านขายยาแผนปัจจุบัน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ในโครงการรับยาใกล้บ้านซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพื่อลดความแออัด และเพิ่มความสะดวกกับประชาชน ที่ดำเนินการในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ให้กับผู้ประกันตนในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับจังหวัดสระบุรี ได้นำร่อง ใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี โรงพยาบาลบ้านหมอ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีร้านขายยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP  ( Good Pharmacy Practice) และสมัครใจเข้าร่วม 22 ร้านมีสัญลักษณ์ร้านยาชุมชนอบอุ่น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลรวมทั้งจัดเตรียมยาสำรองไว้ที่ร้านยา ให้บริการผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืดที่มีอาการคงที่ สามารถไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่ร่วมโครงการ ไม่ต้องรอรับยาในโรงพยาบาล ซึ่งจะได้รับยาตัวเดียวกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม สำหรับ 4 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ที่คัดกรองแล้วสามารถไปรับยาจากร้านขายยามาตรฐานจีพีพี (GPP : Good Pharmacy Practice) 10,686 ราย

ด้านนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายจากนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เป็นตัวแทนขับเคลื่อนโครงการลดความแออัดรับยาใกล้บ้าน และได้ทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบร้านขายยาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยระบบค้นหาร้านขายยาผ่านสมาร์ทโฟน และออกตรวจมาตรฐานร้านขายยาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ทุกแห่งมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม มีแผนดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ และมีความพร้อมเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมเภสัชกรรม (แห่งประเทศไทย) นำทีมอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้แก่ร้านขายยาในการให้คำแนะนำผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช

********************************************