รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ (29 กันยายน 2562) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลโครงการ ณ โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่ช่วยรองรับการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเริ่มใช้งานในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงนี้ได้ทันที และสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้

ต่อมาในช่วงบ่ายรองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ ณ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมีนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลโครงการว่าเป็นการขยายคลองเดิมที่สามารถระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความยาว 21.34 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันมีผลการดำเนินการประมาณร้อยละ 67 ของแผนงาน

หลังจากนั้นรองอธิบดีกรมชลประทานประชุมร่วมกับนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความก้าวหน้าโครงการในความรับผิดชอบของทั้งสองสำนัก โดยรองอธิบดีได้สั่งการให้เร่งสำรวจตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำโครงการอื่นๆ ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ และเร่งดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ยังได้รายงานผลการการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูน้ำหลาก โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ว่าสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งรองอธิบดีได้เน้นย้ำให้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงสะพานเบลีย์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย