กรมป่าไม้ ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกสร้าง GEN’Y สืบสาน รักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

29 กันยายน 2562 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าตรวจเยี่ยม “ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลกรในช่วง 2 Generation ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมี นายนิมิต วันไชย ธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม“ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและเป้าหมายในการดูแล รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 5 ให้ปกคลุมพื้นที่ ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นกระบวนมีส่วนร่วม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่จึงนับเป็นกำลังสำคัญและเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่จะช่วย สืบสาน รักษา ต่อยอดงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล ทรัพยากรป่าไม้เดิมพร้อมปลูกเพิ่มเติมป่าใหม่ ซึ่งโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” จะสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ ที่จะช่วยสานต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนส่งเสริมและขยายงานในการบริหารจัดการป่าชุมชน ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึง การจัดฝึกอบรมในโครงการ “ค่ายเยาวช XYZ รักป่า” ซึ่งกรมป่าไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 Generation ทั้ง 90 คน ได้แก่ รุ่นเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ (Generation X) คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน ที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านป่าไม้ ไปสู่รุ่นเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และถ่ายทอดต่อไปสู่รุ่นเจเนอเรชั่นซี (Generation z) ซึ่งถือเป็นเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดในลักษณะพี่สอนน้อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของกรมป่าไม้ซึ่งถือว่าเป็นรุ่น Gen X จะเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวถึงการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นไม้ไปสู่รุ่น Gen Y นอกจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีการเรียนรู้ควบคู่กับกิจกรรมการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติภายในป่าชุมชน ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับห้องเรียนตามธรรมชาติ สำหรับในส่วนนี้ก็จะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งเป็นรุ่นพ่อ-แม่ ลุง-ป้า น้า-อา ที่ช่วยในการดูแลรักษาป่า ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของคนจากรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) ในการถ่ายทอดประสบการณ์ จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์พืชพรรณไม้ในป่า การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างคนในช่วง 3 วัย การเรียนรู้ เพื่อที่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของป่าชุมชน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากป่า ซึ่งจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่ดี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด จากการถ่ายทอดจารุ่นสู่รุ่น