GGC นำร่องจัดทำ “ทางม้าลายเพื่อชุมชน” ลดอุบัติเหตุ ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

ในแต่ละปีประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทในการขับขี่  ไม่ให้ความสำคัญกับทางม้าลาย และสัญญาณไฟข้ามถนน ทำให้ผู้คนในชุมชน หรือคนเดินเท้าต่างเผชิญกับความไม่ปลอดภัย แต่ทุกคนในสังคมสามารถร่วมสร้างนิสัยความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และต้องการยกระดับความปลอดภัยในชุมชน  จึงได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาจาก GGC ชุมชน และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดทำทางม้าลายในชุมชนบนถนนสี่เลน ด้วยการทาสี ตีเส้นทางม้าลาย  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และร่วมกันติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลาย บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฉาง ณ ชุมชนประชุมมิตร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายใต้ โครงการนำร่อง “ชุมชนปลอดภัยด้วยทางม้าลาย GGC”  เพื่อให้คนในชุมชน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและรณรงค์ให้ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า “GGC ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกทั้งในส่วนของโรงงานและชุมชน  การทำกิจกรรมทำทางม้าลายในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำร่วมกับชุมชน และเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน อีกทั้งยังนำศักยภาพของพนักงานมาช่วยเหลือชุมชน ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงการดีๆ เหล่านี้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ”

วรวิทย์ พฤฒิพานิช พนักงานจิตอาสา กล่าวว่า “การสร้างระบบความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน เป็นเรื่องสำคัญ และเราเชื่อว่า หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฎิบัติตามกฎจราจร และฝึกปฎิบัติจนเป็นนิสัย ชุมชนของพวกเราก็น่าจะอยู่ยิ่งขึ้นครับ”

ประพันธ์ ผ่องฉาย พนักงานจิตอาสา  กล่าวว่า “ทางม้าลาย คือ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผมหวังว่า ทางม้าลายนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนและสังคม”

………………………………..