อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมโครงการความร่วมมือ ACMECS ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

28 กันยายน 2562 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมโครงการความร่วมมือ ACMECS ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการความร่วมมือ ACMECS ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโครงการอยู่ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของ สปป. ลาว ให้มีความสมดุล ยั่งยืน และเท่าเทียมกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงดิน

การประชุมโดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ ดร. นิวง สีปะเสิด อธิบดีกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรม กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

– ทั้ง 2 ฝ่าย รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้านการพัฒนาบุคลากรในการสำรวจดิน การจำแนกดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นลำดับ สำหรับแผนความร่วมมือปี 2563 จะเน้นความร่วมมือในการสร้างศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาหมอดินอาสาในพื้นที่ สปป. ลาว
– กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิเคราะห์ วิจัย และคัดแยกจุลินทรีย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาหมอดินอาสา และการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งหารือถึงกรอบ แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน

ทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เชิญผู้บริหารกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมและคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ที่จะจัดขึ้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ. ราชบุรี