สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23-25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

กรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
– งานวันลองกอง : ลักษณะของดินจังหวัดนราธิวาส การใช้ประโยชน์ที่ดิน บัตรดินดี และโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
– โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโคกศิลา : การ ปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักอินทรีย์ปรุงอาหารให้แก่นักเรียน
– โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ : ลักษณะของดินคล้ายชุดดินคอหงษ์ ในพื้นที่แปลงรวบรวมพันธ์ุกล้วย และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต
– โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ : การปรับปรุงดินแปลงปลูกข้าว ปลูกผัก ในดินคล้ายชุดดินตากใบ ทรงมีพระกระราชแสรับสั่งให้ปลูกข้าวพันธุ์หอมกระดังงา และประสานกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ในการผลิตเพื่อใช้แจกจ่ายเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรดินดี แปลงที่ดินส่วนพระองค์ บ้านปากคลองพระอาจารย์ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้กราบบังคมทูลเชิญเป็นสมาชิกบัตรดินดีกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาทรัพยากรดินเพื่อใช้ในการทำการเกษตรแก่พสกนิกร