สปส. ดึงกลุ่มอาชีพเกษตรกร เข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รุกช่องทางสมัครผ่าน ธกส.

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครขึ้นทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40    ระหว่างสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดทิศทาง  การบริหารไว้ในเรื่องการเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคมเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี (2561 -2565) จะมีผู้ประกันตนรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านคน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการกับเกษตรกรโดยตรง ในกลุ่มอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ และมีสำนักงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารฯ พัฒนาระบบรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว สมัครผ่านเครื่อง Smart Card Reader จากนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์จะส่งข้อมูลผู้สมัครมายัง สำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นต้น เมื่อพิจารณาครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งกลับเพื่อให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และทางเลือกในการชำระเงินสมทบ หลังจากนั้นสำนักงานจะแจ้งผลการอนุมัติความเป็นผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัครทราบทันที และชำระเงินสมทบงวดแรกได้ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันทางสังคมทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ให้ได้รับความคุ้มครอง หากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์บุตร รวมทั้ง เงินบำเหน็จเป็นเงินก้อน เพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพยามชรา ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

……………………………………………………..

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน