รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.แพร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการสำหรับคนทุกช่วงวัย

วันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม.

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง สนับสนุนและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วหน้า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำหรับจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นภูเขา อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนา ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดแพร่ครั้งนี้ ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ณ โรงแรมแพร่นครา พร้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ซึ่งแบ่งเป็น 4 โซน ดังนี้ 1) ด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ กิจกรรม DJ TEEN “พื้นที่สร้างสรรค์” กิจกรรม“วัยใสใส่ใจทำดี (Teen To be Good)” และกิจกรรม“คนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ” 2) ด้านสตรี ได้แก่ การทำขนมไทย การทำแชมพูสมุนไพร และการทำดอกไม้จากใบเตยหอม 3) ด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ การทำพรมเช็ดเท้าและที่รองครก การทำจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทำไม้กวาด และการทำน้ำยาพิมเสนน้ำ และ 4) ด้านคนพิการ ได้แก่ ผลงานและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ/เด็กพิการ/ผู้สูงอายุพิการ การผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจากฝีมือคนพิการ การใช้วัสดุท้องถิ่นสร้างกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการ และการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ/การส่งเสริมการพัฒนาการเด็กพิการ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน และ อพม.อำเภอเด่นชัย อีกทั้ง เยี่ยมชมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมของ อพม. สภาเด็กและเยาวชนตำบล การทำน้ำพริก การทำน้ำยากันยุง การทำเนื้อแดดเดียว การสาธิตกีฬาผู้สูงอายุ (วู๊ดบอล) การทำจักรสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การทำมาลัยฝ้าย และการทำพวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

#############