ธ.ก.ส. ร่วมกับ สปส. ให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40ฯ

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งธนาคารเป็นผู้ให้บริการสมัครขึ้นทะเบียน และชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร