องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้ง พบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยหินและราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายกฤษฏา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดลพบุรี

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน เป็นโครงการเร่งด่วนที่บรรจุอยู่ในแผนงานของกรมชลประทาน ซึ่งได้จัดทำรายงานทูลเกล้าถวายแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักบริเวณด้านที่อยู่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเก็บกักน้ำไว้ทางตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มากที่สุด เพื่อใช้ด้านการเกษตร ป้องกันอุทกภัย และการอุปโภค-บริโภคของราษฎร โดยได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตชลประทานของโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 72 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารหารจัดการน้ำและดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการก่อสร้างทดแทนอ่างเก็บน้ำเดิม (วังมโนราห์) ที่ชำรุดและมีความจุเพียง 340,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่าง จึงได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2564-2566 สามารถกักเก็บน้ำได้ 2,240,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน 2000 ไร่ และจะช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในฤดูน้ำหลาก รวมทั้งกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตพื้นที่บ้านวังวัด ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ และบ้านวังมโนราห์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำอีกด้วย