กปน. สนับสนุนคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านรุ่ง จ.ศรีสะเกษ พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน Thailand 4.0

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมแป้นพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 10 ชุด แก่ นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Digital MWA ของ กปน. ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านรุ่ง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนอีกด้วย

…………………………………….