สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน และมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 551 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.หลักสูตรระดับอนุปริญญา

–  สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จำนวน 67 คน

–  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 34 คน

–  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 47 คน

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

–  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 59 คน

–  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 9 คน

3.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

–   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 8 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 39 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 121 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 112 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 23 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 10 คน

4.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 22 คน

ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 19 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 27 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป

………………………………………..