รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส.ป.ก.เฝ้ารับเสด็จฯและกราบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมด้วย นายเจริญชัย พรรณนาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ำเขียว ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายเดชา เจนกลรบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นายเกรียงศักดิ์  กิ่งสังวาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายนิรัตน์ จันทร์สุวรรณ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัณฑิต  สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารส่วนภูมิภาค ที่จะเกษียณอายุราชการ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

โอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย