กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ณ ห้องแกรนด์ไดมอน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ว่า ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Online Learning นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยและ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน. และ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถล็อคอินลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชันได้ตลอดเวลา ในลักษณะ Anywhere Anytime ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญ (ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย) และสายอาชีพระยะสั้น ในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ” โดยให้ สำนักงาน กศน. ยกระดับการปฏิบัติงาน เป็น กศน. ว๊าว ด้วย 6 Good ได้แก่ GOOD LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย GOOD TEACHER ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ GOOD PLACE สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาดทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ GOOD ACTIVITIES DIGITAL PLATFORM มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่นหลากหลาย น่าสนใจ GOOD PARTNERSHIP มีภาคีเครือข่ายที่ดีี สามารถทำงาน ร่วมกันอย่างเข้มแข็งและ GOOD INNOVATION การจัดการความรู้ นวัตกรรมสิ่งใหมที่ทันสมัย

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อขานรับนโยบายปฏิรูปการศึกษามุ่งหวังปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานรองรับการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ Online Learning และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงาน กศน. จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,200 คน เพื่อรับฟังนโยบายจาก รมช. กนกวรรณ วิลาวัลย์ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนหน้าเป็นต้นไป

นพนันท์ / ข่าว