ก.แรงงาน จับมือ ILO และซีเกท พัฒนาแรงงานสตรีด้านเทคโนโลยี สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้สำเร็จฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 35 รุ่น รวม 1,050 คน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายในงานดังกล่าวว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO คาดว่าร้อยละ 44 ของการจ้างงาน หรือกว่า 17 ล้านคนในไทย ต้องมีการปรับและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มจะได้ รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย หากไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดผลกระทบและมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับ ILO จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ” ในการพัฒนาแรงงานสตรีให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงาน ให้มีความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปคนทำงาน (Workforce transformation) ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนากำลังแรงงาน รับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจและสังคม

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบกมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต (Data Analytics and Visualization for Manufacturing) ระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี ปฏิบัติงานประจำสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครราชสีมา เป็นต้นแบบการฝึกอบรม รุ่นละ 30 คน จำนวน 35 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,050 คน ดำเนินการช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Excel การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นของโปรแกรม Excel การกำหนดรูปแบบของข้อมูล การสร้างแผนภูมิ การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม Power Point สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอรายงาน เป็นต้น ซึ่งวันนี้มีตัวแทนมารับวุฒิบัตรจำนวน 200 คน

“โรงงานซีเกทในประเทศไทยและทั่วโลกมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการผลิต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้พนักงานของเราเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว พนักงานของเรายังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นับเป็นการสร้างความยั่งยืนที่เกิดจากการปรับปรุงทักษะความรู้ อย่างแท้จริง” นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
“แรงงานสตรีในอุตสาหกรรมจำนวนมากยังขาดทักษะในส่วนนี้ การยกระดับฝีมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะเป็นต้นแบบในการนำไปปฏิบัติ อันจะส่งผลถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย