สรุป รายงานข้อมูลผลกระทบ การให้ความช่วยเหลือ และความเสียหายด้านปศุสัตว์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

สรุป รายงานข้อมูลผลกระทบ การให้ความช่วยเหลือ และความเสียหายด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.