ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี นำโดยนางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ระดับกลุ่ม” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 โดยนางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา ผู้นำกลุ่มกับการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และนางสาวจรัณญา วิชญอุปถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา บทบาทหน้าที่ผู้นำกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์/การบริหารกลุ่ม หรือกลุ่มแปลงใหญ่ในสหกรณ์ หรือสมาชิกชั้นนำ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและนโยบายของสหกรณ์และนโยบายของสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ จำนวน 20 คน    ณ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี