พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพและมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 720 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2562 (รุ่น 63) และหลักสูตรระยะสั้น 360 ชั่วโมง และ 120 ชั่วโมง มีผูเข้ารับมอบวุฒิบัตรทั้งสิ้น 182 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 418 ราย โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายธนสุนทร สว่างสาลี) เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ การนี้ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่อยอดประกอบอาชีพตัดผมชายและนวดแผนไทย แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 73 ราย โดยนายโสภณ ตันประคองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์และคณะผู้บริหารจากสำนักงานธนานุเคราะห์ร่วมมอบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี