ร.พ.วัดไร่ขิง เปิดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ “ออนไลน์” เพิ่มทางเลือกบริการผู้ป่วยใหม่ยุค 4.0

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม นำรูปแบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ ช่วยลดระยะเวลารอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ

นายแพทย์ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์สนับสนุน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  ในการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัล 4.0  มาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เนื่องจากพบว่ามีประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลฯ แต่มีความประสงค์จะเดินทางมารับบริการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ จะช่วยลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายในการเดินทางมารับบริการ

แพทย์หญิงสายจินต์  อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการให้บริการผู้ป่วย นอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์แล้ว ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลโดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล เนื่องจากผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลฯ ส่วนมากมาจากต่างจังหวัด จึงพัฒนารูปแบบของการให้บริการผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ ก่อนมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโดยได้ทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับรูปแบบของการให้บริการประชาชนเข้าถึงได้โดย

  1. ลงทะเบียนได้ที่ www.metta.go.th หรือ สแกน QR code
  2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
  3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายต่อไป

หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-388712 -14 ในวันและเวลาราชการ