กรม สบส.เปิดติวภาษาอังกฤษ “ฟุดฟิดฟอไฟ” และการตลาดด้วยสื่อออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 24 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการ และในวันเดียวกันนี้ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. ได้เปิดการอบรมติวเข้มภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในกิจการสปา/นวดให้สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงานได้ เพื่อสร้างจุดขายและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยกำหนดการอบรมเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกรม สบส.ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก .