กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการให้กับคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ให้กับห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจวิเคราะห์ ใช้ประกอบการวินิจฉัย ติดตามการรักษาโรค ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัย เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ให้กับ ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลาง และธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3  อาคารพัชรกิติยาภา 

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และISO 15190 : 2003 ซึ่งแสดงถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลทั้งด้านระบบบริหารคุณภาพและด้านวิชาการ ตลอดจนนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล เกิดความเชื่อมั่นในผลการตรวจวิเคราะห์ ใช้ประกอบการวินิจฉัย ติดตามการรักษาโรค ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัย เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ที่ได้ลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศและได้รับการยอมรับร่วมจากหน่วยรับรองของประเทศสมาชิกในองค์กรระดับภูมิภาค APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) และระดับสากลระหว่างประเทศ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน และได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาแล้วทั้งสิ้น 477 แห่ง

“อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนสนใจที่จะขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร.0-2951-0000 ต่อ 99970-1” นายแพทย์โอภาส กล่าว

************************      24 กันยายน 2562