กปน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562

นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย กปน. เป็น 1 ใน 9 หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์ จาก 157 หน่วยงาน ที่ส่งเข้าประกวด

……………………………

วันที่ 24 กันยายน 2562