พด. ร่วมโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย..!!

วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” สืบเนื่องจาก อิทธิพลของ พายุโซนร้อน โพดุล และ คาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 จังหวัด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหาย ผลจากอุทกภัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร  ประมาณ 3,360,000 ไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1.8 ล้านครัวเรือน เกษตรกรกว่า 6 แสนรายได้รับผลกระทบ ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และบางพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ ดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย ดังนี้ 1) สำรวจ ความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย 2) จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการ เพื่อให้คำแนะนำ การฟื้นฟู ดูแลด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ฟื้นฟูผลผลิตให้คืนสู่ภาวะปกติ 3) เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและชุมชุม 4) สนับสนุนปรับปรุงบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสีย เพื่อยับยั้งความเสียหายของผลผลิต 5) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช กล้าพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ให้แก่เกษตรกร เพื่อผลิตอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน 6) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน 7) ช่วยเหลือ ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมามีอาชีพได้ตามปกติ 8) สำรวจ ซ่อม สร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านงานอาคาร ซึ่งหลังพิธีเปิดประธานได้ปล่อยขบวนจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยต่างๆ  เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่

ในส่วนของ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในการช่วยบำบัดน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น โดยใช้สารบำบัดน้ำเสีย ที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด มีจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ 21 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7,760 คน และจังหวัดอุบลราชธานี มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 500 คน จัดขึ้น ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี