จุรินทร์ ประกาศ 1 ตุลาคม ปล่อยเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนปาล์มงวดแรก

วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันพร้อมประชุมชี้แจงมาตรการประกันรายได้โดยอธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการเพื่อชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562 ถึง 2563

นายจุรินทร์ กล่าวว่าโครงการนี้รัฐบาลตั้งใจช่วยชาวเกษตรกรโดยมีการประกันรายได้เกษตรกรทั้งหมด 5 ชนิด ของพืช คือปาล์มน้ำมัน ยางพาราข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด โดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนและจะต้องได้รับเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาดตามพื้นที่ปลูกจริงไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า3 ปี และเป้าหมายคือผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท

โดยนายจุรินทร์ อธิบายว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันแรกที่เงินส่วนต่างในโครงการจะถึงมือเกษตรกรโดยจะมีนำราคาที่ประกันรายได้ไว้เป็นตัวตั้งลบด้วยราคาตลาดในช่วงเวลานั้นโดยราคาตลาดอ้างอิงจะมีการกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเท่ากันสำหรับทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต ส่วนการจ่ายเงินนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จะเป็นการโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นงวดงวดละ 45 วันเริ่มจ่าย 1 ตุลาคม 2562 การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนั้นจะต้องประสานงานการขึ้นทะเบียนโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรและจะมีการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ปรับปรุงแล้วให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะจ่ายเงิน ระหว่างนี้กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กำลังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนรวมทั้งการเดินทางมาของนายจุรินทร์ในวันนี้ด้วย

นอกจากนั้น นายจุรินทร์ ยังได้กล่าวถึงมาตรการเสริมที่จะทำให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการการใช้มิเตอร์วัด ถังเก็บน้ำมันปาล์ม มาตรการป้องกัน การลักลอบมาสวมสิทธิ์ มาตรการส่งเสริมการใช้ B10 ภาคบังคับ และB20 เป็นทางเลือก รวมทั้งการใช้ปาล์มในการผลิตไฟฟ้าด้วย