อนุทิน เผย พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ เพิ่มความยืดหยุ่นการขออนุญาต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 เพิ่มความยืดหยุ่นวิธีขออนุญาต ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาดมากขึ้น เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้เกษตรกรไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติให้แข็งแรง

วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย แก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค เช่น การขอขึ้นทะเบียน การไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารเสริม  เป็นต้น จึงได้จัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ขึ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562ที่ผ่านมา

นายอนุทิน กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้  ได้ปรับปรุงในส่วนวิธีการอนุญาตขึ้นทะเบียนยาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ฟังเสียงประชาชน ได้มอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  แก้ไขจุดที่เป็นปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเห็นชอบและขึ้นทะเบียนให้ได้มากที่สุด เพราะประโยชน์ที่ได้รับคือจะได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมากขึ้น ทดแทนการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เกิดประโยชน์ย้อนกลับสู่เกษตรกรที่มีผลผลิตในมือ ประชาชนมีทางเลือกทางสุขภาพ ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชาติให้แข็งแรง

“การนำสมุนไพรไทยมาแปรรูปเป็นสินค้า ทั้งยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง ขอให้ปรับปรุงแพ็คเกจให้สวยงามน่าใช้ เพราะสินค้ามีคุณภาพดีอยู่แล้ว บางชนิดคุณภาพอาจจะดีกว่าแบรนด์ดังๆ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และขอให้พัฒนาให้ดีเพื่อขยับฐานการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าและการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ระหว่างปี 2562-2564  เกี่ยวกับการกำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 กลไกการขับเคลื่อนแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยและนวัตกรรม และโครงการตามนโยบายรัฐบาลสมุนไพรเสริมเศรษฐกิจไทย รวมทั้งพิจารณา (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 3ฉบับ (ร่าง) แผนการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย