ดีเดย์ 1 ตุลาคม 62 “กรมปศุสัตว์” โอนถ่ายตรวจน้ำ-น้ำแข็ง เชื้อกรุ๊ป A ไปแล็บกลาง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai อยู่ภายใต้กำกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และกระทรวงการคลัง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ที่มีผลต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ที่มีผลต่อผู้บริโภค โดยมีนายธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมด้วย โดยระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าส่งออกกว่าแสนล้านบาท เพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เกิดความยั่งยืน ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการผลิตรวมถึงคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมและเฝ้าระวังกระบวนการผลิต จากมาตรการเฝ้าระวังดังกล่าวที่จำเป็นต้องสอดรับกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์

นอกจากนี้ การส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เช่นที่ผ่านมา อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตได้ทันท่วงที เนื่องจากขีดจำกัดของห้องปฏิบัติการเองที่ไม่สามารถรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมหาศาลได้พร้อมกันในทีเดียว และผู้ประกอบการซึ่งมีที่ตั้งสถานประกอบการทั่วประเทศต้องมีภาระในการเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะทางไกล

“กรมปศุสัตว์เล็งเห็นข้อจำกัดนี้จึงได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง ให้กับห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์” ซึ่งปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทย มีสาขาให้บริการ 6 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และอีก1จุดรับตัวอย่าง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ยังเป็นการยกระดับการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดย กรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) และมีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิผล โดยการถ่ายโอนงานตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

……………………………………..