สธ. – พม. จับมือสร้างทักษะสุขภาพจิต ดูแลกลุ่มเปราะบาง –ประสบปัญหาทางสังคม

กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างทักษะและความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดูแลกลุ่มเปราะบาง-ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นพยานการลงนามความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเสริมสร้างทักษะเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นกระทรวงด้านสังคมที่ดูแลประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคม แม้จะเป็นกระทรวงด้านสังคมแต่ก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย-ใจ ผลผลิตที่ได้จะมีพลังมหาศาลช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงแข็งแรง

“ความร่วมมือของ 2 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยอย่างมาก ที่จะช่วยกันดูแลประชาชนที่ไม่ได้โชคดีหรือขาดโอกาส กระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรเชี่ยวชาญ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าถึงประชาชน นับเป็นตัวอย่างการทำงานแบบบูรณาการ ที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีที่สุด ลดการเจ็บป่วยทั้งกายและใจ” นายอนุทิน กล่าว

โดยความร่วมมือครั้งนี้ บุคคลการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะด้านจิตวิทยา เพิ่มทักษะดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการทางจิต มีแนวทางการฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ชัดเจน ดูแลจิตใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ให้บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านจิตวิทยา และด้านที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม รวมทั้งจัดจิตแพทย์ในพื้นที่ให้เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการทางจิตต่อไป

……………………………….