สมัครนวดแผนไทยไปมาเลเซีย 20 อัตรา ที่พักฟรี มีเบี้ยเลี้ยงอาหารและประกันสุขภาพ สมัครวันนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานนวดทำงานในมาเลเซีย 20 อัตรา เงินเดือนกว่า 14,500 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างให้ที่พักฟรี มีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร มีประกันสุขภาพ มีค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไป–กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 ตุลาคม 2562

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานนวดหญิง อายุระหว่าง 30–45 ปี จำนวน 20 อัตรา มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน สามารถนวดกดจุดตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สคลับ มาสค์และสปาบำบัดอื่นๆ เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 2,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 14,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี และต่อสัญญาได้อีก 2 ปี ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ตามที่กฎหมายแรงงานมาเลเซียกำหนด มีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี พร้อมรับผิดชอบการทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่กฎหมายมาเลเซียกำหนด และรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไป–กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานได้แก่ ใบสมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็ปไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือขอรับ ณ สถานที่รับสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทยตามที่กำหนด รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ตุลาคม 2562

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (ISC) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกด้วยตนเอง ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดตามได้ที่ www.doe.go.th/overseas