รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ลุ่มน้ำคลองชุมพร)

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ที่ได้เสนอเข้าการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11มี.ค. 62 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบโครงการและให้เสนอเรื่องเข้าครม. เพื่อดำเนินโครงการต่อไป และได้มีการเสนอให้ศึกษาทบทวนลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา(ตอนล่าง) เนื่องจากคลองหัววัง-พนักตัก สามารถรองรับการระบายน้ำได้ที่รอบ 10 ปี ปัจจุบันปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกินปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนบนของปตร.ท่าตะเภา จึงมีความเห็นเสนอให้ศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณการระบายของลุ่มน้ำในอนาคตต่อไป พร้อมลงพื้นที่ดูงานที่ปตร.หัววัง และคลองระบายน้ำหัววัง-พนักตัก

……………………………