สรุปรายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ณ วันที่ 22 กันยายน 2562

สรุปรายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.