รมว.พม. ย้ำผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ต้องไม่หยุดเรียนรู้ พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดี และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นแบบอย่างการเป็นผู้นำสตรีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีการบรรยายและอภิปรายพิเศษในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นำสตรีใน
ศตวรรษที่ 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นางสาวอัญชะลี ไพรีรัก โปรดิวเซอร์และพิธีกร สถานีข่าวเนชั่น 22 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และดร.ผุสดี ตามไท อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานด้านสังคม ด้วยภารกิจด้านการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัยและสังคมให้มีคุณภาพ โดย “มุ่งให้คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะสตรี ให้เป็นกำลังสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามเป้าหมายที่ 5 “บรรลุความ เสมอภาคระหว่างเพศ และให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน” รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ว่า “สร้างสังคม เสมอภาค ปราศจาก การเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำสมัย”

นายจุติ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน สตรีมีบทบาทในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น จากข้อมูลผลสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม. POLL สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0” ทั้งนี้กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันสถานการณ์ ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมจากผู้ชายและคนในครอบครัว เพื่อเสริมพลังให้สตรีสามารถแสดงบทบาทอย่างเต็มศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จึงได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ผ่านการเรียนรู้บทเรียนและแบบอย่างความสำเร็จ จากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงต่างๆ และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นแบบอย่างการเป็นผู้นำสตรีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อันนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่จำกัดอายุและเพศ จำเป็นต้องปรับตัวและพร้อมจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งทุกคนมีความเสมอภาคในความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องแสวงหาความรู้ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะทางภาษา และการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความรู้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ การปรับตัว การดูแลเอาใจใส่ตัวเองและครอบครัว การเข้าสังคม และความเป็นผู้นำ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 ต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

###############################