ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2562องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การทบทวนระบบบําเหน็จบํานาญของประเทศ และการรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยมีนายโธมัส ดาวิน (ที่ 3 จากขวา) ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย และนายลวรณ แสงสนิท (กลาง) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางยูนิเซฟจะให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกําหนดนโยบายด้านสังคมและระบบการคุ้มครองทางสังคม บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจากการประเมินเพื่อออกแบบนโยบาย รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อช่วยออกแบบการนําเงินโอนของภาครัฐมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง สศค. จะสามารถนําความรู้และเทคนิคไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ประชาชนในอนาคตต่อไป

###