ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการ15,16,17,18) พร้อมด้วย นายสงคราม ปลอบโยน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้แทนของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหา เรื่อง ข้าวโพดและมันสำปะหลัง โดยมี นายอนันต์ ผลอำนวยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา ฤกษ์หร่าย คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง นายรังษี ไผ่สะอาด คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหล้ง ในพื้นที่เขตป่าตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชร และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและบรรลุผลสัมฤทธิ์

โดย ที่ประชุมได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ซักถามประเด็นปัญหา ตอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในเขตพื้นที่กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมในครั้งนี้
โดยมีสาระสำคัญ อาทิเช่น
1.การพิจารณาแก้ไขปัญหาราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน
2.หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูล ขัอเท็จจริง ประมวลผล เพื่อสรุปเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
4.การประกันราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร
5.การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แหล่งน้ำ ถนน และบ่อบาดาล เป็นหลัก)