รมว.แรงงานลงพื้นที่เมืองเชียงราย เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมด้วย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือตามโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน โดยฝึกอาชีพทอผ้าคลุมไหล่ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายยังได้เข้าไปให้ความรู้แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น เชิญกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ตามงานต่าง ๆ และศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และยังสนับสนุนสมาชิกที่มีทักษะฝีมือในการทอผ้าให้เป็นวิทยากรฝึกอาชีพหลักสูตร “ทอผ้าพื้นเมือง” ให้กับผู้ประสงค์จะฝึกอาชีพในอำเภอแม่จันและในอำเภออื่นๆ ต่อไป

จากการรวมกลุ่มกันปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 167 คน โดยจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบการรวมหุ้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ผ้าซิ่น ผ้าตัดชุด ย่าม เป็นต้น มีรายได้จากการปันผลจำนวน 20 คน เป็นผู้สูงอายุ 12 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เดือน ทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี