ศสค.นบ.ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และปัญหาของผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 19 ก.ย. 62  ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ด้วยการนำของ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ รุ่นที่ 63 (2/2562) ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และปัญหาของผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ด้วยการบริการตัดผมชาย-หญิง ฝึกสอนทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฟรี พร้อมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ตามการประสานขอความร่วมมือจากสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.).